close
تبلیغات در اینترنت
کارآموری طراحی اجزاءدنده های دندانه دار
loading...

به فروشگاه خوش آمدید

کارآموری طراحی اجزاءدنده های دندانه دار روشی را ارائه دهید و نشان دهید که چگونه زوایا ی سیم آن چرخ دنده که با هر کدام از آن دنده ها جفت شده است را می توان تعیین کرد دسته بندی ساخت و تولید فرمت فایل doc حجم فایل 908 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 41 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها دنده های دندانه دار روشی را ارائه دهید و نشان دهید که چگونه زوایا ی سیم آن چرخ دنده که با هر کدام از آن دنده ها جفت شده است را می توان تعیین کرد . راهنمایی : به شکل p.15.3 رجوع شود ، راه حل هندسی. اگر d…

روشی را ارائه دهید و نشان دهید که چگونه زوایا ی سیم آن چرخ دنده که با هر کدام از آن دنده ها جفت شده است را می توان تعیین کرد
دسته بندی ساخت و تولید
فرمت فایل doc
حجم فایل 908 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41
کارآموری طراحی اجزاءدنده های دندانه دار

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

دنده های دندانه دار

روشی را ارائه دهید و نشان دهید که چگونه زوایا ی سیم آن چرخ دنده که با هر کدام از آن دنده ها جفت شده است را می توان تعیین کرد .

راهنمایی : به شکل p.15.3 رجوع شود ، راه حل هندسی.


اگر d محل شروع باشد پس روش چنین است : PM=PL = روش وM و L محل برش طولی دنده را نشان می دهد که در محلی كه شدت گردشی در آنجا دارد بریده شده است . برش طولی سیم DM است از محور گردشی A و CM تانژانت آن گردش است .

Arc CF = CM = PD CF = PD

FP = CM O2 FP = o1CM arc CF = arc KN = PD

بنابراین در این روش PM را که روی میزان قوس قرار گرفته با arc این روش برابر است . خط O1M که در محلی در قوس باN برخورد می کند خط PD را در طول مسیر بوجود می آورد که با KN برابر است. دایره ای که بین D با O 1 است به شکل مرکز دایره ذیل است . چنین شکلی که دارای چنین دایره ای است در یک وسیله حمل کننده نیز وجود دارد.

چرخ دنده با سیم دنده درحرکت یک چرخ بزرگ را بوجود می آورد . زاویه فشار است . شعاع چرخش Rb از میزان چرخش Rb در هنگام حرکت چرخ است و چرخش الحاقی Ra است . نشان دهید که زوایای آرک در طول چرخش چنین اندازه گیری می شود :

كه

راهنمایی به شکل p.154 برای حل نگاه کنید.


. یک جفت دنده دارای 16 و 22 دندانه زاویه مدول قطعه5/12 mm ارتفاع سر دندانه 5/12 mm و ارتفاع ته دندانه 25/14 زاویه فشار 200 است . زاویه چرخش دنده مارپیچی ، طول زاویه (V) و زوایای تماس را تعیین کنید .

(i) 10 cm , 1375 cm (ii) 9.4 cm , 12.82 cm (iii) 3.93 cm . جواب

1250 = زاویه تماس برای حرکت دهنده (iv) 3.69 cm (v) 5.63 cm (vi)

120 = زاویه کنجهای بعدی

. زاویه مدول یک صفحه دنده 5/12 mm و سردنده با یک قطعه مدول برابر است . کوچکترین چرخ دنده مارپیچ که با یک صفحه دنده مچ شده یا جفت شده است را بدون هیچ تداخلی تعیین کنید در حالی که سه زاویه فشار (i) 140 ، (ii) 200 ، (iii) 220 است .

یعنی 14 دنده(iii)1366 , یعنی 16 دنده و , (ii) 172 یعنی 32 دنده 318 , ( i ) . جواب

. یک جفت دنده دارای 14 و 16 دنده و زاویه مدول 5/12 mm است . سردنده هم 5/12 mm است . زاویه مورب آن5 /14 است نشان دهید که دنده ها دارای پارازیت ( تداخل) هستند . قسمت هایی را تعیین و مشخص کنید که دنده های سردنده در آنها باید کم شود تا از تداخل و پارازیت بین آنها جلوگیری به عمل آید . طول مسیر را برای کاهش سردنده تعیین کنید.

راهنمایی : به شکل p.155 رجوع شود.

mm 3 = برای چرخ های کوچکترmm 5 = برای چرخ های بزرگتر . جواب

Cm 475 = طول سیم تماس

چرخ های دنده از بیرون با هم جفت می شوند و نسبت سرعت آن سه است . دنده به شکل سیمی است . زاویه مدول mm 5/6 و سردنده با یک مدول برابر است . فشار180. چرخش چرخ دنده مارپیچی r.p.m 100است . تعیین كنید :

(a) تعداد دنده در هر چرخ را بنابراین از تداخل باید جلوگیری شود. (b) تعداد دنده های تماس

(c) طول مسیر و آرک تماس (d) ماکزیمم سرعت لغزش بین دنده های جفت شده (e) زاویه چرخش چرخ دنده مارپیچی هنگامی که هیچ کدام از جفت دنده ها در تماس نبا شند. (F) نیروی فرمان بین جفت های در نظر گرفته شده که چرخ دنده مارپیچی را با 100r.p.m9, 10 kw از خود عبور می دهند و دو جفت دنده در تماس با هم وجود دارند، نیروی کلی به طور مساوی بین دو جفت تقسیم می شود.

.قسمت های ذیل دنده هایی با اندازه ی 200 است که با هم جفت شده اند:

سرعت چرخ دنده ی مارپیچی = r.m.p 400 تعداد دنده های روی چرخ دنده ی مارپیچی = 24

تعداد دنده های روی چرخ دنده = 28

سردنده دنده ها را تعیین کنید. اگر مسیر تماس و زوایای نیمی از آن دارای مقدار ماکسیمم باشد. هم چنین آرک تماس و ماکسیمم سرعت لغزش را بین دنده هایی که در تماس با آن هستند را تعیین کنید.

جواب: سردنده = m.m 5/4 ، m.m 5/88 آرک تماس = c.m 934/3

ماکسیمم سرعت لغزش = cm/s 5/154

. قسمت های زیر برش طولی محرک سیم دنده هایی را نشان می دهد که با هم جفت شده اند.

تعداد دنده های چرخ دنده ی مار پیچی = 24 نسبت دنده ها = 2 فشار زاویه ای = 200 میزان مدول = mm 5

سرعت چرخ دنده ی مارپیچی = r.m.p 200 سردنده بالایی = mm 5

ماکزیمم سرعت لغزش را تعیین کنید. با رسم نموداری سرعت لغزش هر جفت دنده را از نقطه ی جفت شده به نقطه ی جفت نشده نشان دهید. جواب: cm/s 3/40

راهنمایی: سرعت لغزش مستقیما متناسب با فاصله ی نقطه تماس از نقطه ی تنظیم شده است.

. دو دنده ی مدول به صورت mm 25/4 تنظیم می شوند و دارای 24 و 33 دنده به ترتیب هستند. هر چرخ دارای سردنده استانداردی با 1 مدول است. طول آرک تماس و ماكزیمم سرعت لغزش را بین دنده های جفت شده تعیین کنید. اگر کوچکترین چرخ با سرعت r.m.p 150حرکت کند، زاویه ی فشار 200 است.

جواب: cm 18/2 ، cm/s 4/28

20 چرخ دنده از برش طولی سیم دنده دارای چرخشی هستند که با مقدار cm 25/1 برابر است و گوشه های صاف و تیغه ی برشی صفحه دنده بر آن ساخته شده است.

بلند ترین سردنده تیغه ی برشی و چرخ mm4/3 است. کمترین زاویه ی فشاری را تعیین کنید که شاید برای جلوگیری از برش آن استفاده می شود. هم چنین طول آرک تماس را تعیین کنید. زمانی که دو چرخ با 20 دنده در هر آرک با هم جفت شده اند.

جواب: 29 180 ، cm 15/20

. دو چرخ دنده ی همسان cm 5/37 ،میزان قطر چرخش، و میزان مدول آرک به اندازه ی mm 25/6 با هم جفت شده اند. زاویه ی فشار آرک دنده ی سیم از محاسبه ی کمترین سردنده لازم 200 است اگر اطمینان داشته باشید که دو جفت دنده آرک همیشه در تماس با هم خواهند ماند اگر 6kw به 113r.p.m تبدیل شود نیروی نرمال بین دنده ها را تعیین کنید. فرض کنید که به طور مساوی بین دو جفت دنده ها تقسیم شده است .

جواب: cm 705/0 ، N 1447

. دنده ی 24 (برش طولی سیم) چرخ دنده ی مارپیچی mm 25/4 ، مدول به سوی یک صفحه دنده در حرکت است. سردنده صفحه دنده و چرخ دنده ی مارپیچی هر دو mm 25/6 است. مینیمم زاویه ی فشاری که از تداخل (پارازیت) جلوگیری به عمل می آورد را تعیین کنید. حالا طول آرک تماس و تعداد دنده های تماس را در یک زمان تعیین کنید.

جواب: 44 160 ، mm 05/4 ، 2 جفت دنده

. دو دنده ی جفت شده دارای 9 و 39 دندانه به ترتیب هستند. آن ها گردی پر و کاملی دارند و زاویه ی فشار 200 است. میزان مدول mm 5/8 است.

(i) . میزانی از آن کاهش که در دنده ی سردنده برای جلوگیری از تداخل به وجود می آید.

(ii) . میزانی از افزایش که در سردنده چرخ دنده ی مارپیچی است مانند کاهشی است که در دنده ی سردنده به وجود می آید.

نسبت تماسی را تعیین کنید که در آن طول مسیر تماس به صورت یک میزان اصلی است.

(راهنمایی: میزان اصلی = فاصله ی محیط دایره روی چرخش سیم اصلی از یک دندانه، یا ، میزان اصلی= سطح چرخش * cos Æ )

جواب: (i) = 3.81 cm , (ii) = 1.389

. محرک دنده ی مارپیچی دارای 20 دندانه میزان مدولی در صفحه ی چرخشی است که این میزان برابر است با mm 3 و عرض سطح جلوی ان cm 3 است. پیشرفت دندانه 15/1 بار از میزان چرخش است. محاسبه کنید:

(i) . شیب پیچ، (ii) . زنجیره، (iii) . شیب محور، (iv) . حد نرمال، (v) . قطر شیب پیچ

جواب: (i) = 19015` = 220 , (ii) = 622 mm , (iii) = 26 mm ,

(iv) = 8.85 mm , (v) = 72 mm

. یک دنده دارای 60 دندانه و به صورت رزوه ی مارپیچ دوتایی حرکت داده می شود. شیب محوری آن پیچ cm 5/2 است و قطر شیب cm 5/7 است. تعیین کنید:

(i) . زاویه پیچ مارپیچ دار (ii) . زنجیره (iii) . فاصله مرکز تا دنده ها

جواب: (i) = 780 , (ii) = 4 cm , (iii) = 27.63 cm

دو شافت به وسیله ی دنده ی حلزونی با نسبت سرعتی معادل 1 : 3 به هم متصلند. زاویه ی بین شافت ها 450 است و حداقل فاصله ی بین شافت ها cm 5/2 است. شیب مدول نرمال mm 5 و چرخ دنده ی مارپیچی دارای 20 دندانه است. قطر شیب چرخش و زاویه های حلزونی که دارای دسته های شبیه به هم هستند را تعیین کنید.

اگر چرخش چرخ دنده ی مارپیچی r.p.m 300 باشد، سرعت سایش بین دنده ها را تعیین کنید.

جواب: ، ،

. نسبت کم کردن دنده 2 : 3 است یعنی چرخ های دنده ی حلزونی به دو شافت با زاویه ی 800 متصل می شود. فاصله ی تقریبی مرکزی بیت شافت ها cm 5/12 است. شیب نرمال دنده cm 1 و قطر چرخ ها با هم مساوی است.

تعداد دنده ها را روی هر چرخ، قطر شیب چرخش و زاویه های مارپیچی را تعیین کنید. بازده حرکت را تعیین کنید اگر زاویه ی اصطکاک 50 باشد.

جواب: 36 260 ، 14 530 = زوایای مارپیچی cm 82/12 = P.C.D دندانه 36 و 24

. چرخ های دنده ی مارپیچی P و Q دارای 15 و 45 دندانه، زوایای مارپیچی آن به ترتیب 500 و 200 است. تمام چرخ ها دارای دسته ی شبیه به هم هستند. چرخ دارای 45 دندانه و قطر cm 15 است. فاصله ی بین شافت و زاویه ی بین شافت ها را تعیین کنید.

اگر برش دندانه به شکل سیمی در فشار باشد. زاویه ی آن 20 و ضریب اصطکاک آن 08/0 است. تعیین کنید (i) بازده دنده ها P است ii) ) اگرQ حرکت دهنده باشد.

جواب: % 886 ، % 8795 ، 700 ، cm 15/11

(زنجیره های دنده)

. هر ترکیبی از چرخ های دنده که برای جابجایی حرکت از یک شافت به شافت دیگر به کار رود زنجیره های دنده نامیده می شود. زنجیره های دنده به صورت وسیعی طبقه بندی می شود که در ذیل، آن طبقه ها آمده اند:

(1) زنجیره های دنده ی ساده

(2) زنجیره های دنده ی مرکب

(3) زنجیره های دنده ی برگشتی

(4) زنجیره های دنده ی چرخشی

. زنجیره های دنده ی ساده، (دو دایره دو چرخ را نشان می دهد و در واقع یک چرخ دنده ی ساده را نمایان می کند. اگر 1 حرکت دهنده باشد و 2 دنبال کننده ی آن، مارپیچی خواهیم داشت:

که:

تعداد دنده ها در 1 = T2 تعداد دنده ها در 2 = T1

N2 = 2 r.p.m N1 = 1 r.p.m

در شکل می بینیم که چرخ ها در جهت مخالف می چرخند.

چرخ دنده های ساده شاید از بیش از 2 دنده، تشکیل شده باشند. یک زنجیره ی چرخ ساده را با سر دنده نشان می دهد.

بنابراین

و

شكل (c1) زنجیره چرخ ساده را نشان می دهد كه هیچ چرخی ندارد و دارای دنده های متحرك است. همان گونه كه در شكل 16.1a و b نشان داده شده است اما با دنده هایی با سطح مورب . با توجه به شكل.1 (b) و (c) ما داریم :


این نسبت از سرعت حركت چرخ دنده به سرعت حركت دهنده چرخ دنده به مقدار دنده معروف است . نسبت سرعت حركت دهنده چرخ N1 به سرعت حركت چرخ N3 ، كه به صورت N1/ N3 است به نام مقدار سرعت معروف است . ممكن است چنین گفته شود كه چرخش سوم چرخ در همان جهت مثل چرخش اولی و دومی هیچ تاثیری روی نسبت سرعت ندارد . چرخ دوم به نام چرخ هرزگرد معروف است . هر مقدار هرزه گرد می تواند بین اولین و آخرین چرخ بدون تغییر در نسبت سرعت ،قرار بگیرد . جهت چرخش آخرین چرخ به كل تعداد چرخها بستگی دارد كه به صورت تكی است یا نه یا

حتی مخالف حركت با بقیه ها است و یا هم جهت ولی با چرخهای تكی است .

بگذارید N به جای آخرین چرخ باشد بنا براین مقدار دنده:

(1629)

و نسبت سرعت :

هم چنین

و

2 و3 یك چرخ مركبند .

(1603)

از (i) و (ii) و (iii) چنین بدست می آید :

اگر چرخ 1 را در نظر بگیریم به صورت یك حركت دهنده ، چرخ 2 به صورت حركتی و باز چرخ 3 به صورت حركت دهنده و چهارمی به شكل حركتی ة ما نسبت سرعتی به شكل زیر خواهیم داشت :

حاصل ضرب تعداد دندانه ها روی حركت دهنده

زنجیره هایی با دنده برگشتی :زنجیره هایی با دنده برگشتی ، اولین و آخرین دنده هایی هستند كه دارای یك محور مثل هم هستند ، همان طور كه در شكل 16.3 نشان داده شده است . مثل كارهایی كه كاربرد و خودشان را دارند ، مثل كم كردن سرعت ، زمانها و ابزارهای ماشین آن را كاملا می توانید در شكل 16.3بیا بید .

شعاع شیب دایره4 + شعاع شیب دایره 3 = شعاع شیب دایره 2 + شعاع شیب دایره 1


ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
به فروشگاه ما سر بزنید froshgahme.sellu.ir اعتماد ویژگی ماست...
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1396
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 322
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 6
 • باردید دیروز : 1
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 9
 • بازدید ماه : 23
 • بازدید سال : 805
 • بازدید کلی : 8,149