close
تبلیغات در اینترنت
تعمیرات و بازرسی ژنراتورها
loading...

به فروشگاه خوش آمدید

تعمیرات و بازرسی ژنراتورها صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می کنند همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتا دسته بندی مکانیک فرمت فایل doc حجم فایل 98 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 99 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها…

صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می کنند همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتا
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 99
تعمیرات و بازرسی ژنراتورها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمه :‌

صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می کنند. همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه

گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند. که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتاکتهای رله بسته است. طول درگیر ماگنت(MAGNET ) را چک کرده ومطمئن شوید که از گردوغبار یا کثافت، روغن و گریس، پاک باشند. کنتاکتهای نقره ای را از نظر سایش چک کننید.اگر سر نقره ای سائیده شده و فلز زیری دیده شود کنتاکتها را عوض کنید. کنتاکتهای نقره ای را جهت برطرف کردن برآمدگی ها، ترکها، خراشیدگی ها و غیره سوهان نزنید.

کنتاکتهای عمومی(GENERAL – PVRPOSE )

مسیر قوس(ARC CHUTE) را از نظر آسیب فیزیکی بازرسی کنید. کلیرنس های برآمدگی قوسها را چک کنید. تنظیمات فنر آرمیچر با نیروی کنتاکت (TIE GAPE ) و سیم ها را چک کنید.

ژنراتورها(GENERATORS )

جهت اطلاع از رو شهای تعمیرات و بازرسی ژنراتور، به بخش (ژنراتور و ضمائم) در جلد I مراجعه کنید.

کوپه های بار و کولکتور

اطمینان حاصل کنید که اتصالات شل در این کوپه ها وجود نداشته ، فصل مشترک های بین انتهای کوپه ها و ژنراتور در مقابل نشت اب سیل بوده و سیل ها صدمه ندیده باشند. در صورتیکه تجمعی از گردوغبار و گثافت وجود داشته باشد باید تمیز و برطرف شود. و نت های تخلیه هوای خنک کننده را از نظر اطمینان از عدم گرفتگی چک کنید.

تعمیرات سیستم های وای ورودی و تجهیرات سیستم و توربین گاز توری ورودی (INLET SCREEN)

تور های ورودی درست در بالای سپراتورهای( جداکننده های) اینرسی(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و دیگر اشیاء مشابه جلوگیری شود. در این توربینها باید از تجمع زیاد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجریان آزاد هوا اطیمنان حاصل شود.

(سپراتورهای اینرسی)

سپراتورهای اینرسی معمولاً( خودتمیز کننده) (SELE CLEANING) بوده و برخلاف فیلترهای هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه می دارند به سرویس روتین نیاز ندارند هر چند د ر فواصل زمانی منظم سیستم فوق از نظر صحت اتصالات سیل یا آسیب اتفاق، باید بازدید شو سالی یک بار اطاقک های(CELLS ) سپراتورهای اینرسی از نظر تجمع رسوبات باید مورد امتحان قرار گیرد. پوشش نازک از غبار، طبیعی بوده و کارکرد یا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخی واحدها ممکناست در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) یا بخارات مشابه دیگر در هوا رسوبات ضخیم تری از کثافت قشری تجمع کنند. چنین تجمع در سپراتور سبب کاهش راندمان تمیزکنندگی یا تنگی مسیر عبور هوا یا هر دو مورد می شود در چننی مظرح تیغه ها و(یا) وزیدن هوای فشرده می تواند تمیز کرکد. سپراتورهای اینرسی قابل جداشدن( دراوردن) را می تواند د رمحول دترژنت یا جدول مناسب دیگری تمیز کرد. وزنده های تخلیه به بیرون(BELLD- BLOWERS) وقتی که توربین در حال کار باید می بایست روشن باشد. اگر وزنده های فوق در موقع کار توربین در حال عمل نباشد سپراتورهای اینرسی دارای راندمان تمیز کاری خواهند بود. مووتور های وزنده تخلیه به بیرون، طبق چارت راهنمای روغنکاری که رد بخش 2( عملیات استاندارد از دستورالعمل بازرسی و تعمیر و نگهداری د رجلد 2) تشریح شده بطور متناوب به سرویس نیاز خواهند داشت.

پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS )

ممکن است یک ردیف از پیش فیلترهای میانی در پائین دست(DONSTREAM) سپراتورهای اینرسی و در ست در بالا دست فیلترهای میانی با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پیش فیلترهای میانی طولانی کردن عمر مفید فیلترها با راندمان بالا میباشد. دقیقترین روش جههت تعیین زمان صحیح تعویض پیش فیلتر میانی اندازه گرفتن افزایش در تنی ناشی از آلوده کننده ها در داخل این بخش است. برای تعیین این موضوع واحد باید نقطه با فیلترهای نصب شده تمیز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود. سپس فیلترها می بایست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فیلتراسیون می باشد. وقتی افزایش نشان داده شده توسط گیج فشار متناظر با مقدایر توصیه شده توسط تولیدکننده فیلترباشد پیش فیلترها باید تعویض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پیش فیلترهی نو افت فشار در فیلترهای با راندمان بالا باید ثبت و با مقدار اولیه(ORIGINAL ) مقایسه شود. روش فوق باید تکرار شود تا موقعی که افت فشار در طول فیلترهای با راندمان بالا به حدهای یقین شده توسط تولیدکننده فیلتر برسد، در این موقع فیلترهای با راندمان بالا (HIGH-EFFECIENCY – FILTERS ) باید تعویض شود.

WARNING

** **

« موقع کارکردن توربین گاز، اختلاف فشار در دو طرف درب کویه فیلتر وروی ممکن است سبب بسته شدن سریع درب یا اشکال در بازکردن درب از طرف داخل کویه شود در موقع کار توربین نباید وارد کویه فیلتر شد مگر آنکه پیش بینی های خاص از نظر ورود ایمن و بی خطر(SAFE-ENTRY ) انجام شده باشد».

پیش فیلترهای میانی را در حین ار توربین گاز می توان تعویض کرد در موقع اجرای چنین کاری:

1- (WARNING )ذکر شده در فوق را ملاحظه کنید.

2- تمام چیزهای شل را از جبیبها د رآورده، عینک و کلاه ایمنی را محکم کنید.

3- پیش فیلترها را درآورید این کار را با ردیف بالائی فیلترها شروع کنید.

4- اول از همه تمام پیش فیلترهای کثیف را درآورده و سپس شروع به نصب فیلترهی تمیز کنید.

5- نصب فیلترهای تمیز را با ردیف پائین فیلترها آغاز کنید.

« فیلترهای میانی با راندمان بالا»

فیلترهیای با راندمان بالا در پائین دست سپراتورهای اینرسی واقع شده و مرحله آخری فیلتراسیون را شامل می شود. راندمان آنها حدود 7/99 درصد درتست غبار ظریفA-C می باشد. دقیقترین روش برای تعیین زمان نیاز فیلترهای فوق به تعویض اندازه گیری افزایش تنگی ناشیاز تجمع آلوده کنندها در این بخش می باشد. برای تعیین این موضوع واحد باید فقط با فیلترهای با راندمان بالا در حال کار باشد. اختلاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه مراحل فیلتراسیون می یاشد. موقعیکه افزایش در افت فشار که توسط گیج فشار نشان داده میشود متناظر با مقدار توصیه شده توسط تولیدکننده فیلتر باشد فیلترها باید درآورده شده و بجای آنها فیلترهای نو نصب شود. در موقع نصب فیلترهای نو باید دقت شود تا اطمینان حاصل شود که همه واشرها در وضعیت و موقعیت صحیحی باشند. از لبه فیلترها و قاب نگهدارنده نباید هیچگونه نشتی موجود باشد.

WARNING

** **

« نباید در حین کار کردن توربین گاز مبادرت به تعویض المانهی فیلتر با راندمان بالا نمو.»

درب بای پاس (BY PASS – DOOR )

در پائین دست المانهای فیلتر درب( با دربهای) بای باس واقع است. دربهای فوق طوری طراحی شده اند تا موقع کاهش فشارات استاتیک به مقدار معین شده از قبل بطور شاخص ، باز شوند دربه بطور نرمال نباید باز شوند. در بهای فوق به عنوان وسیله ای ایمنی برای جلوگیری از شاتدادنتوربین و (یا) از داخل ترکیدن(IMPLOSTON ) کانال ورودی در اثر بلوکه شدن ناگهانی یا غیر نرمال سیستم ورودی طراحی شدند. بنابراین اهمیت دارد که قبل از آنکه تنزل فشار استاتیک به مرحله ای برسد که درب بای باس باز کند سیستم تمیز کننده هوا سرویس شود.موقعی که درب بای باس بازشد توربین غیر حفاظت شده بوده و هوای غیر فیلتر خواهد بلعید. دریچه بای باس واشرگذاری شده تا از نشتی های هوا جلوگیری شود. این واشرها بطور متناوب باید چک شده و در صورت مشاهده لیک های احتمالی تعمیر شود. جهت درب بای باس سوئیچی فراهم شده که همراه با بازشدن درب، آلارم میدهد درصورت وقوع چنین آلارمی می بایست فوراً جهت تعیین و برطرف کردن علت، اقدام شود. سالی یکبار باید لیمیت سوئیچ(LIMIT SWITCH) بطور دستی بکا رانداخته شود تا کارکد صحیح مدار چک شود.

کوپه وردی کانال ورودی و صداگیرها(SILENCERS )

در موقع شات دادن سپراتورهای اینرسی در حال کار نمی باشندو این مووضوع اجازه می دهد که هر نوع گردوعبار ز داخل آنها عبور کرده ووارد کوبه ورودی شود.

قبل از استارت واحد و پس از پریود شات دادن کوبه باید بازرسی شده و در صورت نیاز تمیز شود. حداقل سالی یکبار، کانال ورودی و صداگیرها باید از نظر نشتی یا مواد خارجی وارد شده بازرسی شود. لیک ها را باید با یک ماده درزگیری( بتونه کاری)(CAULKING) مناسب، سیل کرد. مواد خارجی وارد شده باید درآورده شوند هرگونه لکه های زنگ یا اکسیداسیون روی ماتریال غیرکورتنی(COR-TENMATERIAL ) باید تراشیده و دوباره رنگ زده شود.

« جداکننده های رطوبت»

در واحدهای مجهز شده با جداکننده های رطوبت، جداکننده ها نوعاً ین سپراتورهای اینرسی و فیلترهای میانی با راندمان بالا قرار می گیرند.

خنک کننده های تبخیری(EVAPORATIVE- COOLERS )

موقعی که درجه حرارت محیطی(DRY-BULB) بالای بوده و تقرباً نیم ساعت قبل از استارت توربین گاز، کنترل های پمپ کولر تبخیری باید بطور دستی بکار انداخته شود بعد از بسته شدن بویکرهای پژنراتور، سوئیچ کنترلها باید روی اتوماتیک(ش(AUTOMATIC) قرار داده شود در این روش قبل از جراین یافتن هوا تمامی قسمت میانی مرطوب شده درنتیجه مانع وردی آب ایع از محیط خشک بداخل هوا می شود.

NOTE

« در پایان فصل سرما، تانکها را تمیز کرده محوطه کولر(MEDIA ) را با آب بشوئید»

« تنظیم فلوی آب »

والوهای کنترل کننده فلو آب به هدر(HEADER) را تقریباً سه دور ا ز حالت کاملاً بسته(FULLY- CLOSED ) باز کنید. در حالی که توربین کار می کند محوطه کولر را چک کنید اگر محوطه فوق کاملاً مرطوب نباشد( نوعاً در طرف مقابل پمپ) والو را نیم دور نیم دور باز کنید تا موقعی که محوطه میانی کاملاً مرطوب شود. پنج دقیقه بین تنظیمات والو صبر کیند تا عمل مرطوب شدن انجام شود . موقعی که والوها تنظیم شده باشد تنظیمات دیگری جز چک کردن تناوبی رطوبت قسمت میانی در طی کارکرد روزانه لازم نمی باشد. در برخی کولرها یستم توزیع آب ممکن است اجازه ندهند که آب به 12 اینچ انتهایی از سمت میانی در جت دور ازپمپها در هر وضعیتی برسد این موضوع نرمل بوده و سبب هیچگونه افتی در عملکرد نمی شود.

کارکرد پمپ در وضعیت شان دان واحد

حوداض نیم ساعت قبل از شات دان توربین گاز سوئیچ کنترل پمپ را خاموش کنید این کار به قسمت میانی اجازه می دهد که بطور کامل خشک شده و از کندانسه شدن احتمالی در کانال های ورودی در موقع توقف توربین جلوگیری شود.

بخ ش4 (TAB 4 )

« تعمیرات برنامه ریزی شده توربین »


فهرست مطالب

شرح

صفحه

بازرسی های در حین کار(RUNINHG – INSPECTION )

نگهداری واحد(HOUSE KEEPING )

ثبت اطلاعات (DATA- RECORDING)

بازرسی ویژه

اندازه گیریهای کلیرنسی نازل(3F1, 2F1 )

ادی کارنت (EDDY CURRENT)

بورسکوپ(BORSCOPE )

109

109

113

123

123

124

124

بخش چهار

تعمیرات برنامه ریزی شده توربین

بازرسی های در حین کار واحد

بازرسی های در حین کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حین کار واحد می باشد توربین می بایست طبق یک جدول برنامه ریزی شده که باید بعنوان قسمتی از برنامه تعمیراتی واحد در ارتبا با لازمه های اپراتور تلقی شود مورد بازرسی قرار گیرد.

نگهداری از واحد

علاوه بر دوشهای جزء به جزء تعمیراتی که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( یا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربین گاز باید مورد توجه قرار گیرد.چک لیست(check list ) ذیل در موقع تعیین برنامه های روتین تعمیراتی جهت توربین های گاز به ما کمک خواهد کرد.

WARNING

کابینت کنترل(control cab )

* *

« در موقع کار با کابینت کنترل واحد کلیه توجهات و هشدارهای ایمنی را مورد توجه قرار دهید.»

1) وضعیت پانل کنترل توربین ژنراتور و لامپ های مرکز کنترل موتور را چک کنید.

NOTE :« تعویض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد می تواند منجر به شات دان غیرعمدی واحد شود.

2) دقت کنید که همه وسایل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شیشه ای را در صورت کثیف بودن تمیز کنید و شیشه های شکسته را تعویض کنید.

3) المان فیلتر در قسمت تهویه مطبوع(AIR COMDITIONER) کوپه را بطور تناوبی چک کنید در صورت لزوم آنرا تمیز کنید.

4) بازرسی لازم از نظر وجود سیم های شل یا کثیف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عیوب، برنامه ریزی لازم را انجام دهید.

5) کف کوپه را تمیز کنید.

6) به مقدار خروجی شارژر باطری توجه کنید.

کوپه توربین

WARNING

* *

« موقع کارکردن در کوپه توربین تمام ملاحظات ایمنی را رعایت کنید».

1) هر دو سیستم DC,AC روشنایی کوپه را مورد توجه قرار دهید. لامپهای سوخته شده را تعویض کنید.

2) آیتم های ذیل را از نظر نشتی هوا، دود خروجی، روغن، روغنکاری، سوخت یا آب مورد بازرسی قرار دهید.

a ) تیوبهای (TUBING ) گازوئیل

(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور)

(c فیلتر روغن روغنکاری

(f گیربکس اکسسوری

(g پانل گیچج(GAUGE PANEL )

(h مانیفولد هیدرولیک

(I فیلترهای هیدرولیک

3) به وضعیت پانل گیج توجه کنید. وسائل اندازه گیری کثیف را تمیز کرده. جهت تعمیر گیج های صدمه دیده برنامه ریزی کرده و در صورتی که گیج ها مقایر معقول را نشان نمی دهند کالبیراسیون آنها را در شات دان چک کنید.

4) کف کوپعع را از کثافات آب و روغن و دیگر آشغالها پاک کنید. منشاء مایعات ریخته شده در کوپه را پیدا کنید.

5) به پاپنیگ، مجاری برقی(CONDULT ) یا دیگر فیتینگ های شل یا لرزش دار توجه کنید و در صورت لزوم جهت تعمیر آنها برنامه ریزی کنید.

6) سطوح کلاچ رااز نظر تمیزی یا صدمه احتمالی چک کنید تمیزکردن یا برنامه ریزی تعمیراتی لازم را انجام دهید.

7) از نظر دور هیت شده اجزاء اکسسوری(مثل تغییر رنگ، و رنگ آمیزی آن) بازرسی لازم را انجام داده و جهت بازدید تعمیراتی یا تست اجزاء مشکوک برنامه ریزی کنید

سیستم های آف بیش(OFF-BASE )

1) به پاپینگ مجاری یا اتصالات شل یا لرزش دار توجه کنید. در صورت نیاز جهت امور تعمیراتی برنامه ریزی لارم را انجام دهید.

2) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب ، سوخت یا روغن روغنکاری پاک کنید.

کلی GENERAL

1) سیلهای درب ها را از نظر خرابی چک کنید. در صورت لزوم جتهت تعویض آنها برنامه ریزی کنید.

2) در وضعیت شات دان سطوح روغن در توربین کمپرسور هوای اتمایزینگ و کمپرسور کمکی(BOOSTER ) هوای اتمایزینگ را ملاحظه کنید. به اختلافها توجه کرده و علت را تحقیق کنید و در صورت لزوم تمام اجزاء را تا سطح صحیح روغن دوباره پر کنید.

ثبت اطلاعات

اطلاعات کاری رااز نظر ارزیابی عملکر و تجهیزاتو نیاز مندیهای تعمیراتی می بایست ثبت کرد. اطلاعات شاخص شامل باد، درجه حرات اگزوز، لرزش، فلو، و فشار سوخت کنترل و تغییرات درجه حرارت اگزوز و زمان استارت می باشد. توجه قرار دارد فشارهای سوخت در سیستم باید مورد مطالعه قرار گیرد. تغییرات درفشار سوخت ممکن است حاکی از کیپ شدگی( کثیفی) راهگاههای نوزل سوخت یا صدمه دیدگی یا خارج از کالبیراسیون بودن المانهای اندازه گیری سوخت باشد. تغییر در درجه حرارت اگزوز توربین باید اندازه گیری شود. افزایش در گستره(SPREAD ) در جه حرارت دلالت بر اجزای سیستم احتراق یا مشکلات توزیع سوخت می کند در صورتی که موضوع فوق تصحیح نشود کم شدن عمر قطعات پائین دست را میتوان انتظار داشت. یکی از مهمترین کارکردهای کنترل که باید مورد ملاحظه قرار گیرد سیستم کنرتل درجه حرارت اگزوز و مدار حفاظتی تریپ درجه حرارت بیش از(OVER TEMPERATURE) می باشد.

ردسیدگی روتین کارکرد و کالبیراسیون این سیستم ها سایش در قطعات میسر گاز داغ را به حداقل خواهد رساند. زمان استارت( در موقعی که توربین گاز نو می باشد) مرجعی عالی می باشد که پارامترهای کاری بعی را می توا با آن مقایسه کرده و ارزیابی کرد. یک سخن از پارامترهای استارت از سرعت سیگنال VCE سوخت درجه حرارت اگزوز و نقاط بحرانی توالی (CRITICAL SEQUENCE BENCHMARKS) برحسب زمان از موقع سیگنال اولیه استارت ععلامت خوبی از دقت سیستم کنترل سیستم سوخت نوزل های سوخت،جرقه زدن، و سیستم احتراق می یاشد. انحراف از وضعیت نرمال در تعیین مشکلات احتمالی تغییر در کالبیراسیون یا آسیب دیدگی اجزاء به ما کمک خواهد کرد. اطلاعات کاری باید ثبت شود تا امکان ارزیابی عملکرد تجهیزات و نیازهای تعمیراتی فراهم شود اطلاعات می بایست پس از آنکه توربین گاز در هر شرایط باری به وضعیت پایدار رسید ثبت شود. وضعیت پایدار(STEADY- STATE ) به وضعیتی اطلاق میشود که تغییر در درجه حرارت ویل اسپیس در طول مدت 15 دقیقه، بیش از نباشد. لاک شیت های (LOG SHEETS) ( برگه های اطلاعاتی) پیشنهادی برای کار واحدهای MS 9001 در ذیل لیست شده اند.

MS 9001

اطلاعات کاری

اطلاعات باید در بار کامل، بار کامل، کامل، و در بار کامل (FULL LOAD) ثبت شود. در واحدهای دو سوخته، این اطلاعات باید جهت هر دو نوع سوخت، ثبت شود.

سوخت بار کامل

سرعت توربین HP(برحسب RPM)

ساعات کاری

تعداد استارتهای دستی(MANUAL)

تعداد کل استارت ها

تعداد استارتهای، بارگیری سریع

تعداد عملکرد بریکر ژانراتور

ارتفاع سایت از سطح دریا، فوت

فشار در محل سایت، HG، IN

درجه حرارت هوای محیط اطراف

درجات حرارت (OF)

هوا پس از کولر تبخیری

تخلیه کمپرسور، چپ

تخلیه کمپرسور، راست

فوروارد ویل اسپیس مرحله اول، داخلی

فوروارد ویل اسپیس مرحله اول، داخلی

فوروارد ویل اسپیس مرحله اول، خارجی

فوروارد ویل اسپیس مرحله اول، خارجی

آفت ویل اسپیس مرحله اول، خارجی

آفت ویل اسپیس مرحله اول، خارجی

فوروارد ویل اسپیس مرحله دوم، خارجی

فوروارد ویل اسپیس مرحله دوم، خارجی

آفت ویل اسپیس مرحله دوم، خارجی

آفت ویل اسپیس مرحله دوم، خارجی

فوروارد ویل اسپیس مرحله سوم، خارجی

فوروارد ویل اسپیس مرحله سوم، خارجی

آفت ویل اسپیس مرحله سوم، خارجی

آفت ویل اسپیس مرحله سوم، خارجی

اگزوز توربین، شماره (1)

اگزوز توربین، شماره(2)

اگزوز توربین، شماره(3)

اگزوز توربین، شماره (4)

اگزوز توربین، شماره(5)

اگزوز توربین، شماره(6)

اگزوز توربین، شماره(7)

اگزوز توربین، شماره(8)

اگزوز توربین، شماره(9)

اگزوز توربین، شماره(10)

اگزوز توربین، شماره(11)

اگزوز توربین، شماره(12)

اگزوز توربین، شماره(13)

اگزوز توربین، شماره(14)

اگزوز توربین، شماره(15)

اگزوز توربین، شماره(16)

اگزوز توربین، شماره(17)

اگزوز توربین، شماره(18)

اگزوز توربین، شماره(19)

اگزوز توربین، شماره(20)

هدر روغنکاری یاتاقان

کمپرسور هوای اتمایزینگ، ورودی

مانیفولد هوای اتمایزینگ

تخلیه تانک آب

تخلیه تانک آب

درین های یاتاقانها( در صورت استفاده)

جای خالی (LOCATION)

فشارها (PAIG)

روغن، خروجی پمپ اصلی

روغن، هدر یاتاقان

خروجی کمپرسور اصلی

هدر آب خنک کننده

مدار تریپ هیدرولیکی

گازوئیل پس از فیلتر اصلی

مانیفولد هوای اتمایزینگ

فیلتر روغن روغنکاری، تفاضلی

نوزل سوخت، شماره 1

نوزل سوخت، شماره 2

نوزل سوخت، شماره3

نوزل سوخت، شماره 4

نوزل سوخت، شماره5

نوزل سوخت، شماره6

نوزل سوخت، شماره7

نوزل سوخت، شماره8

نوزل سوخت، شماره9

نوزل سوخت، شماره 10

نوزل سوخت، شماره 11

نوزل سوخت، شماره 12

نوزل سوخت، شماره 13

نوزل سوخت، شماره14

فیلتر LP سوخت، تفاضلی

فیلتر HP سوخت، تفاضلی

منبع تغذیه گازوئیل( قبل از فیلتر LP)

منبع تغذیه گاز(در صورت کاربرد)

گاز پس از والو SR و کنترل والو(در صورت کاربرد)

مقادیر اولیه در محاسبه کارائی

(PERFORMANCE INPUTS)

فلوی سوخت

درجه حرارت گازوئیل( در صورت مطرح بودن کارائی)

ارزش حرارتی سوخت ( LHV یا HHV)

ژنراتور

ولتاژ خروجی، 2-1

ولتاژ خروجی، 3-2

ولتاژ خروجی، 1-3

جریان فاز، 1

جریان فاز، 2

جریان فاز،3

مگا وار

ولتاژ تحریک

جریان تحریک

درجه حرارت استاتور، 1

درجه حرارت استاتور،2

درجه حرارت استاتور، 3

درجه حرارت استاتور، 4

درجه حرارت استاتور، 5

کل کیلووات ساعت

کیلووات ساعت( در صورت انجام شدن کارائی)

زمان(ثانیه) برای بیست دور چرخش دیسک KWHR

مقدار ثابت وسیله اندازه گیری KWHR

اطلاعات لرزش

بار

RPM-HP

گیربکس اکسسوری، H

گیربکس اکسسوری،V

گیربکس اکسسوری، A

کوپلینگ اکسسوری، طرف گیربکس

کوپلینگ اکسسوری، طرف توربین

پوسته کمپرسور، H( در پایه ساپورت)

پوسته کمپرسور، V (در پایه ساپورت)

پوسته کمپرسور، A( در پایه ساپورت)

پوسته توربین، H( در پایه ساپورت)

پوسته توربین، V( در پایه ساپورت)

پوسته توربین، A( در پایه ساپورت)

کوپلینگ بار، طرف توربین

کوپلینگ بار، طرف بار

وسیله بحرکت درآورده شده، ژنراتور

طرف توربین،H

طرف توربین، V

طرف توربین، A

طرف دیگر( خارجی)،H

طرف دیگر، V

طرف دیگر، A

چک های کرنکنیگ( تنظیمات نهائی)

1) کورس بای پاس والو پمپ سوخت یا والوگاز

اشتغال (FIRE) (فایر)

گرم شدن WARM UP (وارم آپ)

شتاب گیری ACCELERATION

حداکثر

حداقل

2) تنظیمات رله سرعت( سرعت توربین)

14 HM

14 HA

14 HS

14 HR

3) اور اسپید

توربین گاز

وسیله راه انداز( در صورت کاربرد)


ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
به فروشگاه ما سر بزنید froshgahme.sellu.ir اعتماد ویژگی ماست...
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1396
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 322
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 15
 • باردید دیروز : 1
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 18
 • بازدید ماه : 32
 • بازدید سال : 814
 • بازدید کلی : 8,158